ARBEJDSGRUNDLAG OG VISIONER

Overordnet målsætning

Vi arbejder for og tror på, at det er muligt at forbedre levevilkår og reducere fattigdom i udviklingslande (pt. Indien). Det sker gennem samarbejde med de berørte fattige borgere samt lokale NGO’er og myndigheder i forsøget på at styrke den lokale kultur og dennes værdier. Ved at tilstræbe samarbejde mellem fattige og lokale organisationer og offentlige institutioner, søger vi at sikre de fattige en øget politisk indflydelse. Gennem styrkelse af lokalt demokrati kan bæredygtighed og varige forbedringer fremmes for de fattigste i samfundet.

Vores nuværende projekter fokuserer på at skabe forbedrede vilkår for fødevaresikkerhed og uddannelse (både for skolebørn og i forbindelse med efteruddannelser), og vi arbejder desuden med at uddanne og udvikle lokale håndværkere, i forsøget på at styrke landbefolkningens erhvervsmæssige muligheder og derved modvirke den tiltagende migration fra land til by.  

Vi er en sekulær organisation, der hverken udvælger målgrupper eller projekter på baggrund af religiøse eller politiske overbevisninger. Vi arbejder ikke alene rettighedsbaseret, men inddrager myndighederne i vores arbejde, for på den måde at skabe grobund for en langsigtet forbedring af de fattigstes levevilkår.

 

Principper for projektarbejdet & målgruppen

Vores kerneværdier og principper er:  

  • Interesse
  • Ansvarlighed
  • Respekt & tillid
  • Åbenhed
  • Læring og indsigt (både fagligt og kulturelt)
  • Bæredygtighed
  • Social bevidsthed  
  • Helhedstænkning

INTEResse er begyndelsen til alt nyt. Det første blik, eye eye, eller iiINTERest.

Ansvarlighed skal virke som en livsnødvendighed.

Respekt og tillid til hinanden er nødvendigt, ikke mindst i et frivilligt arbejde. 

Åbenhed overfor de forskellige kompetencer, erfaringer og synspunkter vi hver især bringer med os ind i organisationen er fundamental.

Læring og indsigt skal søges og kreativ og logisk tænkning forenes, så vores erfaringer kan formidles bredere.

Bæredygtighed er målet med vores projekter, så vores tilstedeværelse ikke skaber afhængighed men danner grobund for en længerevarende, selvstændig udvikling. 

Social bevidsthed skal gøre sig gældende på alle stadier af udviklingen.

Helhedstænkning er et fundament for at skabe forandringer der ikke kun gavner den enkelte her og nu, men som på sigt ændrer sociale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold for store dele af samfundet. 

Udover at vi arbejder for at forbedre levevilkårene for de fattigste, fokuserer vi på særligt udsatte grupper blandt de involverede borgere i vores projekter. Disse inkluderer enlige kvinder, ældre, handicappede med flere, som på baggrund af deres sociale status lever under særligt vanskelige forhold. At skabe en synlig forbedring for de grupper af mennesker kræver ofte en længerevarende indsats.

Da opgaven er stor, og midlerne begrænsede, gælder det om at søge at udnytte alle tænkelige lokale ressourcer. Et samarbejde mellem fattige borgere, lokale organisationer og (delstats-)regeringer er en nødvendig forudsætning for at forandringerne fortsætter udover en given projektperiode, hvor danske midler er involverede og gør en forskel. Udgangspunktet herfor er, at der skabes ejerskab hos målgruppen fra begyndelsen, det vil sige at de fattige engageres med det samme, tager ansvar, og efterhånden overtager styringen med de processer, der påvirker deres dagligdag.

Forandringer starter i det små og med små skridt: man lærer af sine fejl, justerer, udvikler sig – det gælder for alle deltagere i vores projektarbejde. Læring gennem processer er en vigtig del af arbejdet for forbedringer. I sammenhæng hermed tilstræber vi også at projekterne ses i et holistisk perspektiv, så selv om vi starter småt og fokuserer på forbedringer af lokale indkomster, søger vi over tid at få inddraget både politiske, sociale og kulturelle forhold. Og mens projekterne oftest tager udgangspunkt i organiseringen af fattige kvinder, er vores tanke at mændene skal med, så familien, dernæst lokalsamfundet og så videre over tid.

Samarbejdet med partner-organisation(er) i Indien

Centralt for vores arbejde står samarbejdet med partner-organisationer i projektområderne. Uden disse partnerne og deres lokale indsigt giver det ikke mening at søge at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Samarbejdet er baseret på principper om gensidig respekt & tillid – på tværs af både kulturelle barriere og forskellige personligheder. Vi tror på, at vi med disse værdier kan sikre åben kommunikation med hinanden og derved muliggøre den fælles indsats, der skal til, for at skabe positive forandringer. At håndtere uenigheder vil kunne klares, hvis vi lytter og forsøger at modtage det sagte i den rette ånd.

Trods arbejdets alvor, er det vigtigt at fokusere på og glæde sig ved opfyldelsen af målsætningerne, fremskridtene (om de så er små i perioder) og den læring som sker. Den energi, der bruges på arbejdet, skal komme igen gennem arbejdet. Vi og vores partnere skal lære fra samarbejdet både som personer og som organisationer. Vi søger desuden at sprede vores erfaringer til andre organisationer og institutioner i udviklingslande, således at vores indsigter kan komme andre frivillige organisationer og lokale regeringsinstitutioner til gode.

Interne værdier og principper (organisationskultur)

De ovennævnte værdier og principper skal også danne grundlag for vores interne arbejdskultur i foreningen. I alle processer og faser skal der være ’højt til loftet’ og plads til at lufte forskellige synspunkter og ideer – ikke mindst i glæde og sjov, også selvom indholdet er seriøst og alvorligt. Bestyrelsen og alle øvrige ansvarlige aktører skal kunne ”gribe en bold” og være et gensidigt filter for hvorvidt de bæredygtige ideer, der måtte opstå, kan omsættes til handling. Det skal ikke være tyngende at arbejde med ansvarlighed, det skal tvært imod give overskud og interesse.

Søren, Gitte, Bodil, Poul & Katrine