VEDTÆGTER

§ 1. Formål.
Foreningens formål er at arbejde for en bæredygtig forbedring af levevilkårene blandt de fattige befolkningsgrupper i den globale syd mere generelt men med fokus på Indien.

§ 2. Hjemsted.
Foreningen er landsdækkende med postadresse i Københavns kommune.

§ 3. Medlemskab.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskab indtræder, når bestyrelsen har godkendt optagelsen og medlemmet har indbetalt det af foreningen bestemte kontingent. Medlemskabet fortsætter, så længe medlemmet indbetaler kontingentet årligt.
Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det.

§ 4. Bestyrelsen.
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. To bestyrelsesmedlemmer er således på valg i lige år, og tre er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, og vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen fastsætter en intern organisationsstruktur, forretningsorden og et sæt af værdier og principper for foreningens arbejde. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og mindst en gang i kvartalet. Formanden sætter dagsordenen, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne mindst en uge før hvert møde.

§ 5. Aktivitetsgrupper.
Medlemmer i foreningen kan på eget initiativ starte aktivitetsgrupper, som retter deres opmærksomhed og ressourcer mod specifikke sociale grupper og geografiske områder. Dannelse af en aktivitetsgruppe skal meddeles til bestyrelsen snarest efter gruppen er konstitueret. Samtidig med at gruppen meddeler, at den er dannet, informeres bestyrelsen om, hvem der er kontaktperson for aktivitetsgruppen.

Aktivitetsgrupperne konstituerer sig selv og er selvsupplerende med medlemmer. Aktivitetsgrupperne refererer til bestyrelsen i forhold, der vedrører foreningens overordnede målsætning.

§ 6. Bestyrelsens opgaver.
Bestyrelsen koordinerer de enkelte aktiviteter og projekter og har det overordnede ansvar overfor foreningens sponsorer. Bestyrelsen sørger for information til medlemmerne om de aktiviteter, der foregår i de enkelte aktivitetsgrupper. Såfremt den samlede bestyrelse ikke finder, at en aktivitetsgruppe følger foreningens formål, kan den beslutte, at aktiviteten skal ophøre eller flyttes udenfor foreningen.
Såfremt et flertal i bestyrelsen mener, at en aktivitetsgruppes handlinger er i strid med foreningens formål, kan spørgsmålet forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, som er den øverste instans i tvivlsspørgsmål.

§ 7. Regnskab og revision.
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor (registreret eller statsautoriseret) samt to, blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte, ’interne’ revisorer.
Revisoren og de interne revisorer vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 8. Foreningens formue.
Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

§ 9. Generalforsamling.
Den årlige generalforsamling afholdes i april måned. Indkaldelse til generalforsamlingen foregår minimum tre uger før til medlemmerne.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Den skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt til bestyrelsen forlanger det. I sidste tilfælde senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.

§ 10. Generalforsamlingens autoritet.
Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af lovene fastsatte grænser.

§ 11. Ledelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningen i det forløbne regnskabsår. Beretningen godkendes af generalforsamlingen.
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden denne.
Endelig foretages der valg til bestyrelsen, af en revisor og af to interne revisorer.
Afstemningen sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.
Indkaldelse af generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til lovene, og hvilke der er villige til at modtage genvalg.
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte punkter samt om ændringsforslag til disse.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse.
Ved afstemning gælder almindelig simpel stemmeflerhed, jvf. dog §§ 12 og 13.
Der tilkommer hvert medlem én stemme.

§ 12. Ændringer af vedtægter.
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

§ 13. Opløsning.
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes stemme.
I tilfælde af opløsning udloddes foreningens aktiver til velgørende formål.

§ 14. Tegning og hæftelse.
Foreningen forpligtes i større økonomiske anliggender ved underskrift af formand og kasserer.
Ved mindre dagligdags transaktioner kan formand og kasserer hver for sig tegne foreningen.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

København oktober 2008 – Påtegning af de stiftende medlemmer
Bodil Faber, Gitte Falk, Frants Christensen, Poul Daugbjerg & Søren Jeppesen